MÜFTÜLER CAMİLERDE NİKAH KIYARSA, GAYRİ MÜSLİM VATANDAŞLAR DA RESMİ NİKAHLARINI DA PAPAZLARIN KİLİSELERDE, HAHAMLARIN DA SİNAGOGLARDA KIYMASINI İSTEMEZ Mİ?

Hıristiyanların "kilise nikâhı", Musevilerin " havra nikahı' olmasına karşın, İslam'da camide nikâh töreninin yapılması şartı yoktur. Hayrettin Karaman Hoca, "Mukayeseli İslam Hukuku" adlı eserinde "nikâhı müftünün kıyması fıkıh bakımından da bir gereklilik değildir." diye yazıyor.

Meclis'e getirilen tasarıyla resmi nikâhın müftüler tarafından ve camiide kıyılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dış ve iç siyasette her sıkıştığında dini kullanarak gündemi değiştiriyor ve saflarını sıklaştırıyor. Yine aynı yola başvurdu ve yıllar önce planladığı bir projeyi hayata geçirme hamlesini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken kıydığı bir nikâhta : "Türkiye, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman bir ülke olmasına rağmen iki kez nikâh kıyılması anlamsız. Resmi nikâh kıydıran vatandaşların işi bitmiyor, bir de dini nikâh kıydırmak için uğraşıyorlar. Bu eksiklik müftünün nikâh kıyması ile giderilebilir. Diyanet ve merkezi yönetim bir araya gelerek, nikâh kıyma işlemini müftülere verebilir. Böylece yasal ve dini nikâh iki kez yerine bir defada kıyılabilir." demiş.

Müslüman her vatandaş gibi hemen hepimiz resmi nikâhın ardından dini nikâh yaparak evlendik. Gelenekselleşmiş bir usül. Peki İslamda dini nikah var mı? Hayır. Dini nikah diye bir zorunluluk yok. İslamda " nikâh, iki şahitle yapılan özel ve sivil bir sözleşme. Nikâh işleminin din adamı tarafından veya dini bir mekânda yapılması da şart değil." 

Hıristiyanların "kilise nikâhı", Musevilerin " havra nikahı' olmasına karşın, İslam'da camide nikâh töreninin yapılması şartı yoktur. Hayrettin Karaman Hoca, "Mukayeseli İslam Hukuku" adlı eserinde "nikâhı müftünün kıyması fıkıh bakımından da bir gereklilik değildir." diye yazıyor.

Tarihdeki uygulamalara bakalım; İslam öncesi Türk boyları arasındaki evlilik merasimlerindeki ortak nokta dini tören. Bir din adamı eşliğinde yapılan evlilik merasimi bazen kız evinde olurdu, bazen yaşanılan zümrenin meydanında kurulan beyaz bir çadırda gerçekleşirdi." 

Türkler, İslamiyet'e geçtikten sonra da eski geleneklerinin birçoğunu devam ettirmişlerdir. İslam fıkıhçıları da, Türklerdeki her adetin yıkılmasından ziyade İslam esaslarına uygun olmayan uygulamaların kaldırılması gayesini gütmüştür.

Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-it Türk adlı eserinde, Selçuklular döneminde nikâhın devlet görevlisi olan kadılar tarafından kıyıldığını yazar. Memluklular "nikâhın kayıt altında tutulması ve evliliğin denetlenmesini günümüzdeki notere denk sayılabilecek görevliler" marifetiyle sağlardı.

Os­man­lı­lar­da ni­kâ­hı ya kâ­dı­lar kı­yar ve­ya ni­kâ­hın kı­yıl­ma­sı için kâ­dı­dan izin alı­nır­dı. Ni­kâh için kâ­dı­dan izin al­mak da yet­mez­di. " Şey­hü­lis­lâm Ebus­su­ud Efen­di, zamanın bo­zul­ma­sı ve kız ka­çır­ma­la­rın art­ma­sı ge­rek­çe­siy­le, ni­kâh­ta mut­la­ka kı­zın ve­lî­si­nin iz­ni­ni ara­yan fet­vâ ver­di. Fet­vâ Ka­nu­nî Sul­tan Sü­ley­man ta­ra­fın­dan ka­nun hâ­li­ne ge­ti­ril­di.

İkinci Abdülhamid "Nüfus Sicili Nizamnamesi" ile kı­zın ve­lî­si­nin iz­ni yanında kadılardan, kamu otoritesinden "izinname" alınmasını da zorunlu kıldı. Yani resmi nikah işlemi uygulamasını başlattı! Cumhuriyet döneminde de kadınlara verilen pek çok hakkın yanı sıra tek eşle evlilik esası da getirildi. İttihatçıların çocukları, kadınları korumak için çıkardığı "Aile Hukuku Kararnamesinide unutmayalım..

Sırası gelmi­şken "Os­man­lı­lar­da ne ni­kâ­hın, ne de bo­şan­ma­nın kay­dı tu­tu­lur­du. Her şey er­ke­ğin iki du­da­ğı ara­sın­da idi.." sözü de külliyen yalan efendim! 

1926' yılında yürürlülüğe konulan Türk Medeni Kanunu ile Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı. Müftüler camilerde nikah kıymaya ­başladığında gayri Müslüm vatandaşlar da "bizim nikahımızı da kiliselerde papazlar, sinagoiglarda hahamlar kıysın, resmi işlerimizide Patrikhaneler ya da Hahambaşılığı yürütsün " derlerse ne olacak? Patrikhanelere, Hahambaşılığına din işleri dışında yetki verilmiş olmaz mı !!! Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesi ne olacak? Beyler iyi düşündünüz mü...

Müftüler de Medeni Kanun hükümlerine göre resmi nikâh kıyacaksa imam nikâhı yasaklanmalı, kaldırılmış olan ceza geri getirilmelidir.


Sevgi ve Saygıyla
Sevginaz Hamevioğlu 

Telif Hakkı

© Sevginaz Hamevioğlu @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

ÖÇ
İFADE

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tahtapod.com/