8. Türk Birliği ile Türk Milliyetçiliği arasında nasıl bir münasebet vardır?

İkbal Vurucu ve İdris Kılıçaslan'ın Milliyetçilik Soruşturması kitabından. Türk Milliyetçisi iseniz, Türk milletinin tamamı için aynı sevgiyi, aynı sorumluluğu duymak zorundasınız. Anadolucuların bir kısmı gibi, meselâ Nurettin Topçu gibi Anadolu'ya gelen Türkler sayıca azdı, buradakilerle kaynaşarak kendine özgü (suijeneris) yeni bir kültür, yeni bir millet doğdu, bu milletin Orta Asyada'ki Türklerle bir benzerliği kalmadı, buradaki Türk milleti Türk milletidir, Azerbaycan'daki Türk milleti Türk milleti değildir veya Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur bizden değildir diyemezsiniz. Sünnîler Türk milletidir de Caferîler, Aleviler değildir diyemezsiniz. Tarih olarak da kültür olarak da hepim...
Devamını okuyun
820 Okuma
0 yorum

6. Türk Milliyetçiliğinin 21. yüzyıldaki temel meselesi nedir? Bu meseleler nasıl çözülebilir? 7. .Türk Milliyetçiliğinin ideolojik bir çıkmaz içerisinde bulunduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

İkbal Vurucu ve İdris Kılıçaslan'ın Milliyetçilik Soruşturması kitabından Bugün temel meselemiz, temel problemimiz, az önceki anlatılanlardır: Merkezi yapının gücünü kaybetmesi, Türk Milliyetçilerinin dağınıklığı, öbek öbek ayrışması; camianın niceliği, niteliği ve heyecanı. Temel sıkıntı niteliktedir ama bu niceliğe de heyecana da etki ediyor. Yahya Kemal, sanatımızın bir zamanlar yaşayan bir can, bir gövde, bir bütün olduğunu sonra öldüğünü anlatır: [1] Bu naaş Yeni Edebiyat devrinden evvel bir vücûttu, o vücûdun bir rûhu vardı, o rûh bütün bir cemiyetti. İki şâir bu cemiyetin rûhunu biri saraylarda inşadla, biri kahve peykelerinde sazla tekrar o cemiyete terennüm ediyordu. Söyleyenlerle d...
Devamını okuyun
910 Okuma
0 yorum

5. Türk Milliyetçiliğinin 20. yüzyılın başında ve bugün fikrî açıdan durumu nasıldır?

İkbal Vurucu ve İdris Kılıçaslan'ın "Milliyetçilik Soruşturması" kitabından Aradan bir asır geçmiş. Muhakkak ki birikim azalmamıştır, artmıştır. 20. yüzyıla girerken elimizde Vanî Mehmet Efendi, Namık Kemal ve daha birkaç kişinin yazıp çizdikleri vardır. Göktürk Bengütaşları okunmuştur ama bizim tarafımızdan değil; henüz bizim aydınlarımız arasında yaygın olarak bilinmemektedir. Divanı Lugat-it Türk ve Kutadgu Bilig'de de durum aynıdır… Türkçülüğün Esasları'nın ilk yayın tarihi 1923'tür. Asrın başında Peyami Safa henüz 1, Fuat Köprülü ve Zeki Velidi Togan 10, Yahya Kemal 16, Sadri Maksudi Arsal 22 yaşındadır. Daha başka dev isimleri de sayabilirsiniz. Bize zamanca en yakınlar, Ziyaeddin Fahr...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© İskender Öksüz @ tahtaPod | Tüm hakları saklıdır.

1153 Okuma
0 yorum

İkbal Vurucu, İdris Kılıçaslan'ın Milliyetçilik Soruşturması kitabından: Ülkücülük ile Türk Milliyetçiliğ arasında nasıl bir münasebet vardır?

4. Ülkücülük ile Türk Milliyetçiliği arasında nasıl bir münasebet vardır? Yakın tarihin Türk Milliyetçiliği'nde "ülkü", fikriyatın dayandığı ana sütunlardan biridir. Ziya Gökalp'de bunun adı "mefkûre"dir. Atsız'da "ülkü"dür. Bizim neslin yetişmesinin ana kitaplarından biri—birincisi— Atsız Beğ'in "Türk Ülküsü"dür. Ülkü kelimesinin bizim için değeri böyledir. 1965-67'lerde, fakültelerde adına öğrenci kulübü denilen dernekler kuruluyordu. Türk Milliyetçisi gençler de dernekleşmeye çalıştıkları sırada, kendilerine bir isim seçmeleri gerekti. Meselâ komünist-sosyalistler, "Fikir Kulübü" etiketini seçmişti. Bunlar sonradan "Fikir Kulüpleri Federasyonu", FKF adıyla birleşti, sonra da, Dev-Genç old...
Devamını okuyun
Etiketler:
863 Okuma
0 yorum

Milliyetçilik Soruşturması - İkbal Vurucu, İdris Kılıçaslan Soru 3: Türk Milliyetçiliği'nin olmazsa olmazı var mıdır?

1. Türk Milliyetçiliği'nin olmazsa olmazı var mıdır? Neden? Türk Milliyetçiliği'nin gayesi, Türk milletinin, onu tarif eden değerlerle birlikte bekasıdır. Bu bekayı temin için güçlü olmasıdır. Bunu sağlamak için Türklüğün menfaatinin bütün politikaların; iç siyasetin, dış siyasetin, millî eğitimin, ekonominin velhasıl devletin her adımının merkezinde bulunması Türk Milliyetçiliğinin olmazsa olmazıdır. Devletin siyasetinin Türk Milleti'nin hak ve menfaatleri yerine, herhangi bir kişi, sınıf, zümre, parti, mezhep, etnisitenin menfaatine yönelmesi, Türk Milleti'nin yararına kullanılacak kaynakların başka bir kurum, grup veya şahsın menfaatine kanalize edilmesi kabul edilemez. Güncel örnekler ve...
Devamını okuyun
916 Okuma
0 yorum

2. Milliyetçilik Soruşturması- (İ. Vurucu, İ. Kılıçaslan kitabından.)

Türk Milliyetçiliğini diğer milliyetçiliklerden farklılaştıran ve diğer milliyetçiliklerle benzeştiren nedir? Bütün milliyetçilikler aynı içgüdüden beslendikleri için bir birine benzer muhakkak. Milliyetçilik sevgiye dayanır. Bakın "Hayal Edilen Cemaatler" [1] müellifi, Marksist İrlanda Milliyetçisi Benedict Anderson ne diyor: İlerici kozmopolit entelektüelin (daha ziyade Avru­pa'da mı?) milliyetçiliğin neredeyse hastalıklı karakteri, Öteki'ne yönelik korku ve nefreti ve ırkçılıkla yakınlığı üzerinde ısrar ettiği çağımızda, milletlerin sevgi, hatta derin ve fedâkarca sevgi ilham ettiklerini insanlara hatır­latmamız gerekir. Milliyetçiliğin kültür ürünleri— şiir, edebiyat, müzik, plastik sana...
Devamını okuyun
659 Okuma
0 yorum

Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler'in İçindekiler bölümü

Bu kitapta acaba nelerden söz ediliyor diye merak edenler için... Kitabın "Söz Başı" bölümü de 
http://bilimdili.com/toplum/aptallar-ve-diktatorler/
bağlantısından okunabilir. 

Devamını okuyun
Etiketler:
1741 Okuma
0 yorum

1. Milliyetçilik Soruşturması- (İ. Vurucu, İ. Kılıçaslan kitabından.)

Sohbetimizin sağlam bir temele oturması açısından milliyetçilik tarifiniz nedir? Hangi temellere dayanmaktadır? Türk Milliyetçiliğinin başlangıç tarihi nedir diye sorsak ne cevap verirsiniz?

İnsan bir toplum yaratığıdır. Homosapiens Sapiens'in, yani bizim, dünya yüzünde ortaya çıktığımızdan beri toplum dışında yaşadığımız bir çağ yoktur. İnsan toplumu, toplum de insanı yapmıştır. Bugün de aynı anda iç içe birçok toplum birimine mensubiyet hissederiz. Bir ailenin ferdiyiz. Çekirdek ailenin dışında bir akraba topluluğumuz, bir sülalemiz var. Bir köyün köylüsü, bir şehrin, kasabanın, memleketin hemşehrisiyiz. Bir takımın taraftarı, bir okulun mezunu veya okuyanıyız; bazıları hâlâ bir aşiretin üyesi. Nihayet bir milletin mensubuyuz. İç içe mensup olduğumuz bütün bu toplum birimleri arasında önceliği milletimize veriyorsak milliyetçiyiz demektir. Bu bir mensubiyet şuuru olarak milliyetçiliktir. Eğer dünya siyasetinin baş sürücüsünün milletlerin menfaatleri olduğunu düşünüyorsak, tarihin temel yürütücü amili milletler mücadelesidir diyorsak, Türkiye'nin bu gerçeğe göre yönetilmesi gerektiğine inanıyorsak, siyaset bilimi açısından da milliyetçiyiz demektir.

Türk Milliyetçiliğinin başlangıç tarihi nedir sorusunu iki farklı şekilde anlamam gerekir. Türk Milleti'nde milliyetçilik hissi ne zaman doğmuştur? Türk Devleti'nin siyaseti ne zaman millî menfaat eksenli hâle gelmiştir? Buna Azar Gat'ın cevabını verebiliriz: Devlet varsa millet de vardır ve devlet varsa milliyetçilik de vardır.[1] Dolayısıyla Osman Turan Hoca haklıdır, Türk Milliyetçiliği Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi ile başlar, Mete ile başlar. Modernist millet teorisyeni Walker Connor'un dediği gibi, Göktürkler'le devam eder.[2]

Devamını okuyun
1256 Okuma
0 yorum

GÜVEN: Belli ki şehirli olduk ama cemiyet değil cemaat halindeyiz

Refahın sebeplerinin sebebi toplum sermayesidir. İllâ yabancı dil isterseniz sosyal kapitaldir. Böyle sebeplerin sebebine yönetim biliminde "kök sebep" deniyor. Refah ve zenginlik sosyal kapitali doğurmuyor; tersine refahı, zenginliği, demokrasiyi sosyal kapital doğuruyor. Acemoğlu ve Robinson refaha sebep diye liberal demokrasiyi gösteriyor; hâlbuki sosyal kapital liberal demokrasinin de sebebi. Çünkü sosyal kapitalin karşılıklı güven, saygı, sevgi gibi unsurları yoksa demokrasi mümkün değildir.

Devamını okuyun
866 Okuma
0 yorum

Rövanşı olmayan yenilgi ve ‘bizim adam’lar...

PISA, 15 yaşında gençlerin fen, matematik, okuduğunu anlama gibi temel becerilerini ölçüyor. Bir bakıma çocukların ilk ve orta eğitimlerindeki kazanımlarına veya kazana-ma-malarına bakıyor. Kısaltmanın açılışı şöyle: Progamme for International Student Assesment- Milletlerarası Öğrenci Değerlendirme Programı. Testin yapıldığı 35 OECD ülkesi arasında fen ve matematikte sondan üçüncüyüz. Meksika ve Şili bizim hemen altımızda. Meksika'yı hatırlayacaksınız, şu anda içinden geçtiğimiz ekonomik sarsıntıda TL'ye en yakın etkilenmeyi gösteren para birimi Peso'nun ülkesi. Okuduğunu anlamada Peru sayesinde sondan dördüncülüğe yükseliyoruz.

Devamını okuyun
10741 Okuma
0 yorum
©  Tüm Hakları Saklıdır | tahtapod.com | tahtapod.net | tahtapod.org