XI-XIII. Yüzyıl Anadolu'sunda Selçuklu ve Bizans Kaynaklarında Sakatlara/Engellilere Dair Bilgiler   Beşeriyetin en önemli problemlerinden biri olan engellilik en basit ifadeyle de doğuştan veya sonradan ortaya çıkan bedensel, zihinsel faaliyetlerdeki kısıtlılık demektir. Ancak ister doğuştan, ister sonradan olsun insanın ruhsal ve fiziksel işlevlerindeki bozukluk onu toplumun ...
Devamını Oku
Doğu-Roma olarak IV. yüzyıldan itibaren dünya tarihinde yer alan bu siyasi oluşum gerek devlet teşkilatı gerekse kültür olarak komşuları olan Sasaniler ve İslam Dünyasından etkilendiği kadar etkilediği için onların hâkim olduğu coğrafyada tarih sahnesine çıkan Selçuklu hanedanlığı üzerinde de izler bırakması kaçınılmaz bir durumdur. Askeri ve diplomatik temaslarla başlayan ilk münasebetl...
Devamını Oku
Türkiye Selçuklu Devleti bilindiği gibi 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından kitleler halinde Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin Selçuklu hanedanından Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'ın neslinden gelen Süleyman Şah etrafında teşkilâtlanmaları sonucunda kurulmuştur. Adı geçen devletin yaklaşık iki yüz otuz yıl kadar hüküm sürmesinde hiç şüphesiz başa geçen sultanların payı büyüktür. Türkiye Se...
Devamını Oku
İlkçağdan başlayarak tarihte önemli bir yer tutan ipek yolu özellikle ortaçağa ekonomik, siyasî ve kültürel anlamda damgasını vurmuştur. Adı geçen yol zaman- zaman farklı kollara ayrılsa da ana güzergâh olarak Çin'den başlayıp Orta-Asya ve İran üzerinden Mezopotamya'ya oradan da Akdeniz kıyısındaki Antakya vasıtasıyla Avrupa'ya kadaruzanmaktadır. Yaklaşık bin yıl kadar hüküm süren ve mod...
Devamını Oku
Geçmişten günümüze Asya ile Avrupa arasında önemli bir kavşak başka bir ifade ile köprü konumunda olan Anadolu coğrafyası aynı zamanda önemli tarihi hadiselerin de beşiği olmuştur. Çoğu zamantarihe yön veren hatta seyrini değiştiren bu hadiselerin bir çoğu da askeri mücadeleler sonucunda vuku bulmuştur. Nitekim Ortaçağın son çeyreği olarak kabul edebileceğimizXI-XIV. yüzyıllar Anadolu'nu...
Devamını Oku
Ortaçağın en büyük Müslüman, seyyah, coğrafyacı ve bazılarına göre de ilk antropologlarından biri olarak kabul edilen İbn Battûta 25 Şubat 1304(17 Recep 703) yılında Fas'ın Tancaşehrinde doğmuştur. Asıl adı Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim el-Levâtî et-Tancî'dir. 14 Haziran 1325(2 Recep 725) tarihinde haciçin Tanca'dan yola çıkan İbn Battûta yaklaşık 28 yıl boyunc...
Devamını Oku
Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan kılan ve Küçük Asya/Asia Minor ya da Doğu Roma/Diyar-ı Rum olarak bilinen bu coğrafyaya batılılar tarafından Türkiye adının verilmesini sağlayan Türkiye Selçuklu Devletinin Yükseliş dönemi hükümdarı I. Alâeddin Keykubad (1220-1237)'ın tebaası ile olan münasebetleri üzerinde duracağız. Günümüz idarecilerine de rol model olması ümidi ve konun raha...
Devamını Oku
Geçmişten günümüze insanoğlunun ihtiyaçlarının tedariki konusunda çeşitli yol ve yöntemlere baş vurduğu bilinmektedir. İşte bunlardan bir olan ticaret insanlarınözellikle maddi gereksinimlerini sağlamak arzusundanortaya çıkmıştır. Çünkü insan bireysel olarak bazen kaynak eksikliğinden bazen de zaman ve fiziksel güç yetersizliğinden her ihtiyacını karşılayamaya biliyordu. Bu yüzden sahip ...
Devamını Oku
Sağlık, geçmişten günümüze insanoğlunun en önemli vazgeçilmezleri arasında yer aldığı için üzerinde pek çok araştırma yapılmış ve yapılmaya da devam edilen bir konudur. Nitekim belirtilen zaman dilimi içinde Anadolu'da etkili güç olan Bizans ve Türkiye Selçuklu Devletleri'nde ki sağlık uygulamaları ile ilgili doğrudan ya da dolaylı bilgilere ulaşmak mümkündür. Meselâ, Bizans'da IV. yüzyı...
Devamını Oku