İSLÂM MEZHEBLERİ AÇISINDAN AKILCILIK (RASYONALİZM) - Mu'tezîle, Mâtürîdiyye, Eş'âriyye, Selefiyye –

Selefiyye, akla yönelik bu bakıştan her türlü yeniliğin reddine yönelmiş ve ortaya konan her yeni şeyin bid'at olduğunu söyleyip, reddetmişlerdir. Müslümânların Hz. Muhammed dönemindeki gibi yaşamaları gerektiğini savunmuşlardır. İslâm dünyâsında aşağı yukarı yüz yıldır, biraz da Batı karşısında yaşanan kayıplardan dolayı akılcı bir İslâm yorumu konusunda tartışmalar yürütülmüştür. Elbet...
Devamını Oku
  0 yorum