MEKTEB-İ HARBİYE’NİN KURULUŞU VE İLK ZAMANLARI

​ Giriş Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başlarından itibaren "gerileme dönemi" olarak adlandırılan bir sürece girmiştir. 18. Yüzyıl başlarında zaman zaman Osmanlı zaferleri görülüyor olsa da birçok savaştan mağlup ayrılmış ve toprak kayıpları yaşamıştır. Dönemin padişahları kötüye giden bu durumu fark etmiş olsalar bile çözüm bulunamamıştır. Özellikle Avusturya ve Rusya karşısında alınan mağlubiyetler, Osmanlı Devletini askeri alanda reformlar yapmaya itmiştir. Dönemin padişahları ve devlet adamlarının yapmış olduğu reformların bazılarına bakacak olursak; Mühendishane-i Berr-i Hümayün ve Bahr-i Hümayün'ün açılması, Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmesi, topçu ocaklarının açılması ve eğitim ver...
Devamını okuyun
  0 yorum

BALKAN SAVAŞLARININ KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

downloa_20180508-135600_1
​ Giriş Balkanlar'da Osmanlı Devleti'nin egemenliği 1356 yılında Gelibolu yarımadasına çıkmasıyla başlamıştı. Rumeli'yi fethe başlayan Osmanlı Türkleri daha fethin ilk yıllarında Rumeli'de Türk nüfusunu yerleştirme ve medeni yaşamı için gerekli tesisleri kurma çabalarına girişmişlerdir. Osmanlı'nın Rumeli Eyaletinde başlayan bağımsızlık mücadeleleri ve yapılan savaşlarla sınırlar sürekli olarak değişmiştir. Her değişen sınırda yaşayan Türkler bu durumdan en fazla etkilenenler olmuştur. Osmanlı Devleti, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan itibaren Balkan topraklarından Anadolu topraklarına doğru önemli bir göçe sahne olmaya başlamıştır. Balkan Savaşları bu göçlere hız kazandıran önemli bir fakt...
Devamını okuyun
  0 yorum

Yeni Osmanlılar (Genç Osmanlılar)

​ Giriş Yeni Osmanlılar, 1865 yılında ortaya çıkan bir gruptur. Tanzimat döneminde ortaya çıkan bürokrat sınıfının devamı niteliğindedirler. Osmanlı milliyetçiliğini savunurlar. Bir "Osmanlı" vatandaşı yaratmak konusunda çalışmalar yapmışlardır. Cemiyet olarak ortaya çıkan ilk muhalefet olarak tanımlanabilirler. Sadece Osmanlı İmparatorluğu içerisinde kalmayarak yurtdışında da faaliyetlerini göstermişlerdir. Bu uğurda çeşitli gazeteler çıkartmışlardır ve sürgün hayatı yaşamışlardır. Sarayda görev alan devlet adamlarının da desteğini alarak I. Meşrutiyetin ilanında önemli rol oynamışlardır. Bu çalışmada da Yeni Osmanlıların kuruluşu ve faaliyetleri anlatılmaya çalışılmıştır. Genç Osmanlıların...
Devamını okuyun
  0 yorum

Halide Edip Adıvar ve Amerikan Mandası Meselesi

515824957567484_1259582185
Mondros Mütarekesi'nden sonra meydana gelen kargaşa ortamında birçok dernek, fırka vs. gibi teşekküller oluşturulmuştur. Bu cemiyetlerden biride kısa ömürlü fakat etkisi fazla olan Wilson Prensipleri Cemiyeti'dir. Cemiyetin kuruluş tarihi olarak çeşitli görüşler hâkimdir. Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin kuruluşu fikri Halide Edip den çıkmış, Cemiyetin liderliğini de Halide Edip ile yazıları ile bu cemiyetin kuruluşu ve amacını savunan A. Emin Yalman Bey yapmışlardır. ​ Birinci Dünya Savaşı sonunda, barışın temel prensiplerini tespit etmek üzere ABD Başkanı Wilson tarafından 8 Ocak 1918 Salı günü Amerikan Kongresi'nde açıklanan, Wilson Prensipleri diye ünlü on dört maddelik barış programı, de...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Ferdi Çakmak @ tahtaPopd.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI VE MENEMEN OLAYI

Cumhuriyet'in yedinci yıldönümünden kısa bir müddet evvel Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Bu partinin lideri Ali Fethi (Okyar) idi. ​ Cumhuriyet döneminin çok partili hayata geçiş denemeleri çok sancılı olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalafet partisi olarak ortaya çıkmıştır ancak Şeyh Sait isyanının çıkması ile arkasından gelişen olaylar bu partinin siyasal yaşamına son vermiştir. Muhalefet partisinin olmaması ise bazı sorunları ortaya çıkarmıştır yani hükümet denetlenememiştir ve bu durumdan halk rahatsız olmuştur. Bunun dışında demokratik yönetimlerde, muhalefet oldukça önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'de bu konuya çok dikkat e...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Ferdi Çakmak @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

Yeniçeri Ocağının Kuruluşu Ve Yozlaşması

battle_of_vienna.sultanmurads_with_janissaries
Kanuni döneminde meydana gelen Şehzade Beyazıt isyanının ardından, Anadolu'ya ve daha sonra İmparatorluğun diğer bölgelerindeki önemli şehirlere yeniçeri garnizonları kuruldu. Bu yeniçeri birlikleri zamanla o bölgelerde idareyi ele geçirip, merkezin hâkimiyetini devre dışı bıraktılar. ​ Yeniçeriler, Osmanlı Devletinin ilk askeri teşkilatını oluşturmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren geniş sınırlara yayılmasındaki en önemli güç olmuşlardır. Oldukça büyük bir güç elde ettikleri zaman ise '' Yeniçeri İsyanları'' baş göstermiştir. Bu isyanların ilki ise ''Buçuktepe'' isyanıdır. III. Selim döneminde ise Osmanlı Devleti bir yenileşme dönemine girmiştir ancak yeniçeri isyanları ve ...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Ferdi Çakmak @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

Annales Okulu ve Türkiye'deki Temsilcileri

506862
...tarih her dönemde ilgi duyulmuş farklı tanımlar getirilmiş ve farklı şekillerde çalışılmıştır. Bu çalışma türlerinden biride Annales ekolü olmuştur. Bir dergi olarak çıkış yapmış daha sonra kurumsallaşarak okul haline gelmiştir. Bu süre zarfında Annales etkisi tüm dünya'ya yayılmış ve Türkiye'de de görülmüştür. Bir dergi olarak çıkış yapan Annales Okulu 19. yüzyılda tarihe farklı bir bakış açısı getirerek ilerleyen dönemlerde geniş bir yankı uyandırarak tüm dünya'ya yayılmıştır. Dergi Marc Bloch ve Lucien Febvre ikilisinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Tarihe getirdikleri bakış açısı ise siyasi ve ekonomik olaylardan çok siyasi ve ekonomik olayların insan üstündeki etkisinden söz e...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Ferdi Çakmak @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum